PRIVACY VERKLARING

De maatschap Giebels Tromp & Kuster Advocaten en de Stichting Derdengelden Giebels & Tromp Advocaten (hierna: Giebels Tromp & Kuster Advocaten) verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.

 1.  Wie is verantwoordelijk?

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de maatschap Giebels Tromp & Kuster Advocaten, gevestigd aan de Nassausingel 2 te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister met nummer 09190624.

 1. Overzicht verwerkingen

Giebels Tromp & Kuster Advocaten verwerkt persoonsgegevens in het kader van de juridische dienstverlening aan haar cliënten. Ook verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie,  beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website en social media.

 1. Rechtsgronden

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Giebels Tromp & Kuster Advocaten met u sluit met betrekking tot de juridische dienstverlening, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtsvaardige belangen van Giebels Tromp & Kuster Advocaten en van haar cliënten en derden.

 1. Welke persoonsgegevens

Giebels Tromp & Kuster Advocaten verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, BSN-nummer, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder twee genoemde verwerkingsdoelen.

Giebels Tromp & Kuster Advocaten verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

Giebels Tromp & Kuster Advocaten deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de hierboven onder punt 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen; of in het geval van waarneming van de praktijk door een andere advocaat. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door Giebels Tromp & Kuster Advocaten ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers/verwerkers zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Giebels Tromp & Kuster Advocaten in beginsel een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Daarnaast kan Giebels Tromp & Kuster Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De advocaten van Giebels Tromp & Kuster Advocaten zijn op grond van beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

 1. Bewaartermijnen

Giebels Tromp & Kuster Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze (juridische) dienst en/of voor het gebruik van onze website, tenzij er op grond van
wet- en regelgeving een langere bewaartermijn geldt.

Berichten die Giebels Tromp & Kuster Advocaten middels het contactformulier of anderszins ontvangt en waaruit geen verdere werkzaamheden voortkomen, worden gearchiveerd en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.

 1. Uw rechten

U heeft een aantal privacyrechten. Zo heeft u het recht om Giebels Tromp & Kuster Advocaten te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Giebels Tromp & Kuster Advocaten te verzoeken om de gegevens te wissen. Omdat de bij Giebels Tromp & Kuster Advocaten werkzame advocaten een geheimhoudingsverplichting hebben, zal meestal geen inzage gegeven kunnen worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Giebels Tromp & Kuster Advocaten per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Giebels Tromp & Kuster Advocaten neemt binnen vier weken een besluit op uw verzoek.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Giebels Tromp & Kuster Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Giebels Tromp & Kuster Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 1. Website

Bij een bezoek aan de website www.gtkadvocaten.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt om statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

 1. Wijzigingen

Giebels Tromp & Kuster Advocaten houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

 1. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Giebels Tromp & Kuster Advocaten via:

Giebels Tromp & Kuster Advocaten
o.v.v. Privacy
Postbus 1510
6501 BM Nijmegen
info@gtkadvocaten.nl