Algemene Voorwaarden

1.
Giebels Tromp & Kuster advocaten is een maatschap gevestigd te Nijmegen, waarvan de vennoten natuurlijke personen zijn, die zich de uitoefening van de praktijk van advocaat ten doel stelt.

2.
Maatschap: de maatschap naar burgerlijk recht bestaat uit mevrouw mr. J.W.C. Giebels, mevrouw mr. E.R.T. Tromp en mevrouw mr W.G. Kuster-van de Ven.
Client: degene met wie de maatschap een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, in het kader waarvan aan de cliënt juridische bijstand wordt verleend.
Honorarium: de vergoeding in geld die de cliënt is verschuldigd aan de maatschap voor de werkzaamheden die uit hoofde van de overeenkomst van opdracht worden verricht. Het honorarium is exclusief verschotten en kantoorkosten.
Verschotten: alle kosten die door de maatschap worden gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, uitgezonderd de kantoorkosten.
Kantoorkosten: een vast percentage van het honorarium dat de maatschap in rekening brengt ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan de voorhanden zijnde kantoorfaciliteiten.

3.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van cliënten aan Giebels Tromp & Kuster advocaten dan wel haar werknemers en op eventuele aanvullende- en vervolgopdrachten.

4.
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is, of is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten: de vennoten alsmede alle anderen die voor de maatschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

5.
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Giebels Tromp & Kuster advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de maatschap in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de polis met voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

Indien door de maatschap bij de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht de hulp van derden wordt ingeschakeld, wordt de vereiste zorgvuldigheid betracht. De maatschap is echter niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.

6.
Verstrekte opdrachten worden door Giebels Tromp & Kuster advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

7.
Het honorarium wordt gespecificeerd naar tijd en aard met de verschotten en met de kantoorkosten en omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht.

Het is de maatschap toegestaan een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten te verlangen.

De maatschap behoudt zich het recht voor om het uurtarief eenmaal per jaar te wijzigen. Hiervan wordt voorafgaand aan het in rekening brengen schriftelijk melding gemaakt.

Tenzij anders is overeengekomen, dient de declaratie binnen veertien dagen te zijn voldaan, op de wijze zoals op de declaratie staat vermeld. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor deze wettelijke rente is verschuldigd alsmede buitengerechtelijke kosten over het openstaande bedrag. De maatschap is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

8.
Op de rechtsverhouding tussen Giebels Tromp & Kuster advocaten en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de maatschap en een cliënt kennis te nemen.

9.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren.

10.
Giebels Tromp & Kuster advocaten hanteert een interne klachtenregeling. Deze is op verzoek verkrijgbaar. Daarnaast is het kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Ook hierover is op verzoek schriftelijke informatie verkrijgbaar.

11.
Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het desbetreffende dossier – met de relevante bescheiden – maximaal 5 jaar bewaard. Daarna heeft de maatschap het recht het dossier volledig te vernietigen.